Girijatmaj Of Lenyadri

Wighneshwar Of Ozar
Mahaganapati Of Ranjangaon
Bhaktanugrah gajamukho wighneswaro brahmapaha | nana moortidharopi naijamahima khandaha sadatma prabhu || swechchhawighnahar sadaasukhakar siddhaha kalau swepuyaha | khetre chozarake namostu satatam tasmai parambrahmane ||