Chintamani Of Theur

Girijatmaj Of Lenyadri
Wighneshwar Of Ozar
Maayaa sa bhuwaneshwaree shiwasatee dehashrita sundaree | wighnesham sutamaptukaam samhita kurwettapo dushkaram || takhyabhootprakat prasannavarado tishthataya sthaapitaha | wandeh girijaatmaj paramajam tam lekhanadristhitam ||